برای اینکه بدانید آدم مضطربی هستید یا خیر کلیک کنید