ماساژ

این روش نوعى ماساژ است که هر کس مى‏تواند روى بدن خود اجرا کند. این روش متکى به روش شیاتسو ماساژ درمانى و روش سوزن درمانى است، ولى شباهت‏هایى نیز به روش انعکاس درمانى دارد.

در این طریق شخص با ماساژِ نقاطی از بدن که در سوزن درمانى بکار گرفته می‌شود، می‌تواند بسیارى منافع کسب کند. به واقع همه مردم وقتى دردى در بخشى از بدن خود حس مى‏کنند، هرازگاهى به طور ناخودآگاه روش خودماساژ درمانى را به کار مى‏گیرند. بنابراین مى‏توان گفت که روش خود ماساژ درمانى نوعى نظام‏مند کردن یک واکنش ناهوشیارانه طبیعى است.

خود ماساژ درمانى اگر به طریقى صحیح اجرا شود، بى‏تردید مؤثر و مفید است. شخصى که به این روش خود را ماساژ مى‏دهد، به طریقى نظام‏مند روى یک یا چند مریدیان )خطوط نقاط سوزنى( یا روى آن عضو بدن خود که حس مى‏کند به توجه و بهبود نیاز دارد فشار منظم مالشى مى‏آورد. خود ماساژ درمانى مانند روش شیاتسو و روش سوزن درمانى با تحریک نقاط سوزنى و خطوط آن‏ها که مریدیان‏ها مى‏نامیم نه تنها بر یک اندام خاص بیرونى بدن که درد یا بیمارى دارد، بلکه بر برخى اندام‏هاى درونى بدن نیز اثر مى‏گذارد و بهبودهایى تولید مى‏کند. خود ماساژ درمانى را مى‏توان هم براى پیش‏گیرى و هم براى درمان شمارى از دردها و بیمارى‏ها استفاده کرد.
منبع : دانشنامه رشد